Företagsekonomi – Praktik

Kurskod B4000
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande en generell kunskap inom företagandet samt en mångsidig bild av arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde.

Innehåll

Praktiken skall vara så utformad att centrala yrkesämnen åskådliggörs och därigenom stöder studierna.

Närvaro

Praktiken förläggs till den 7:e terminen (med möjlig start från och med terminsslutet termin 6). maximalt 15 sp av praktiken kan dock förläggas till sommaren mellan den 4:e och 5:e terminen. Praktiken skall på förhand godkännas inom utbildningsprogrammet och en ansvarig handledare utses på praktikplatsen. Praktiken skall på ett mångsidigt sätt stöda studierna inom programmet.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Den studerande uppgör praktikbeskrivning över branschpraktiken. Praktikbeskrivningen bedöms av praktikansvarig eller därtill utsedd lärare

Dokumentering

Avlagd praktik registreras av praktikansvarig varje termin, liksom godkända praktikrapporter. Praktikansvarig lämnar dokumentationen om avlagda praktikveckor till kansliet för införande i studiekortet. Godkänd, Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:02