Företagsekonomi – Företagets inköpsverksamhet

Kurskod B250303
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– redogöra för inköpsarbetets betydelse för företaget
– jämföra och förklara olika synsätt på leverantörsrelationer
– utifrån metoder, strategier och praxis som förekommer inom inköpsarbete uppgöra en inköpsplan för ett företag/organisation
– genomföra en upphandlings olika faser och motivera ställningstaganden som ligger till grund för den.

Innehåll

Betydelsen av inköp, leverantörsförbindelser och leverantörsbedömning, inköpsprocessen, Inköpsplan, förhandlingar, utnyttjande av IT i inköpsarbetet, CSR

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid klassexamination och gästföreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsarbeten samt godkänd insats vid klassexamination. Obligatorisk närvaro vid klassexamination och vid studiebesök.

Kurslitteratur och studiematerial

Weele, A.J.V. (2012). Inköp och supply chain management: analys, strategi, planering och praktik. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur.
E-källor enl. lärares anvisningar

Förkunskaper

Grundkurs i logistik.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Nätbaserad undervisning/närstudieträffar/gästföreläsningar

Utskriven 19 februari 2020 kl 18:40