Företagsekonomi – Revision

Kurskod B241401
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande en förståelse för revisionsprocessens delar. Kan identifiera revisionsuppdragets risker och problem. De lär sig även de etiska principerna som en revisor bör följa.

Innehåll

Kursen ger insikter i revisionslagstiftningen, god revisionssed och revisionsmetoder samt rapportering i samfund och sammanslutningar. På kursen behandlas god revisionssed och revisionsprocessen.

Närvaro

Ej obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgift i revisionsdelen

Kurslitteratur och studiematerial

Revisionslagen 18.9.2015/1141 och 12.6.2016/622.
Statsrådets förordning om revision, 28.6.2007/735
Bokföringslagen, 30.12.1997/1336
Aktiebolagslagen, 21.7.2006/624
Av läraren utdelat material (Fronter/arkiv)

Referenslitteratur
KHT-yhdistyr- Föreningen CGR r y Tilintarkastusalan standardit ja suositukset.
Arens A A, Elder R J & Beasley M S (????). Auditing and Assurance Services- An Integrated Approach. Upper Saddle River: Pearson Prentice-Hall.
Johansson, S-E, et al. (2005). Uppdrag revision. Revisionsprofessionen I takt med förväntningarna. SNS förlag.
Steiner, M-L & Halonen, K (2010). Tilintarkastusprocessi käytännössä. WSOY

Förkunskaper

Grundstudier inom redovisning

Dokumentering

Kursvitsord och deltagarlista arkiveras. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier.

Utskriven 07 juli 2022 kl 07:26