Företagsekonomi – Investering och finansiell ekonomi

Kurskod B111603
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– kunna använda de vanligaste kalkylmetoderna för att utvärdera investeringsprojekt
– förstå de finansiella marknadernas och institutionernas roll och betydelse
– förstå de grundläggande begreppen som ansluter sig till de finansiella marknaderna, risk, portföljteori, CAPM
– förstå de grundläggande modellerna för värdering av aktier och räntebärande värdepapper

Innehåll

Nuvärde
Internränta
Risk
Effektiva marknader
Portföljteori
CAPM och beta
Yield och duration

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ax,C., Johansson,C., Kullvén,H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. 4 uppl. eller senare. Malmö:Liber
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Förkunskaper

Kunskaper motvarande kurserna handelsmatematik och statistik

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 07 juli 2022 kl 08:11