Företagsekonomi – Farligt gods

Kurskod S1723042
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1, A-II/2 och A-II/3.
Kunskap om säker hantering, stuvning och säkring av farligt gods vid lastning och lossning samt förståelse för uppbyggnaden av IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koden inklusive Amendment 30-00.

Innehåll

– grundläggande kännedom om fysikaliska och kemiska egenskaper hos farligt gods
– hälsorisker
– säkerhetsutrustning och personligt skydd
– definition och klassificering av farligt gods
– regelverk kring sjötransport av farligt gods (IMDG Code och BC Code)
– land- och lufttransportregler
– transport av farliga ämnen på RO/RO-fartyg i begränsad trafik på Östersjön
– hamnrutiner
– stuvning i container och på lastbärare
– lasthantering, stuvning och separering
– lastexempel på olika fartygstyper

Kursen är utformad med beaktande av STCW 2010 Code B sektionerna B-V/b och B-V/c.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Sjötransport av farligt gods. (2005).Olsson Neptun, T(red).

SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea. (2001). London: IMO.

Östersjökonventionen.

Lag om transport av farliga ämnen (719/94).

F om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/98).

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

IMDG-koden (datorprogram)
IMDG-koden (utdrag)

Förkunskaper

[S1321042] Maritime English 1
[S0441022] Kemi 0
[S1722032] Lastning och lossning

Dokumentering

Över godkänd kurs utfärdas kursintyg [FGCERT.FRM.2] på svenska och engelska.
Vitsordet noteras i studiekortet. Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och tillämpningsexempel

Utskriven 07 mars 2021 kl 05:22