Företagsekonomi – Introduktion till examensarbete

Kurskod R013301
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan
3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

År 3-4 Introduktion till examensarbete:
introduktion examensarbete
seminarier och handledning
examensarbete, presentation och opponering

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Litteratur:
Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, Lotte. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber.

Utskriven 07 juli 2022 kl 08:07