Företagsekonomi – Interkulturell kommunikation

Kurskod B130702
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-Ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.
-Kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas
-Kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

Innehåll

– Litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser.
– Aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder
– Film och andra kulturella yttringar för exempel och analys
– Intervjuer av företrädare för olika kulturer
– Analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer

Närvaro

Närvaroskyldighet beroende på arbetsuppgifterna

Attendance required according to assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Examination

Tentamen, godkända muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Final exam, assignments submitted in time

Kurslitteratur och studiematerial

Hanvey, R.G. (1976). ”Cross-cultural Awareness” (Dimension 3, p 10-19). In: The American Forum for Global Education: An Attainable Global Perspective. Retrieved from http://www.globaled.org/an_att_glob_persp_04_11_29.pdf on the 15th of Aug. 2011
Hemming, E. (2006). Intercultural Communication – an introduction. Åland University of Applied Sciences.
Hofstede, G. (1997). Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. New York:McGraw-Hill
Hofstede,G. (2005). Organisationer och kulturer (in Swedish). Chapter 1: Levels of Culture. Lund:Studentlitteratur
Hoopes, D.S. (1995). Perception. In Pusch, M. [Ed.] Multicultural Education: A Crosscultural Training Approach. Chicago Intercultural Press.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Internetbaserade resurser

Course materials provided by the university:
Internet based resources

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Presentationer, diskussioner, litteratur, intervjuer

Presentations, discussions, literature, interviews

Övrigt

Kursen kan ibland hållas på svenska, men hålls normalt på engelska

The course can be given in Swedish, but normally in English

Utskriven 13 juli 2024 kl 01:46