Företagsekonomi – Excel för ekonomer

Kurskod B111202
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande:
– behärska Excels grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– vara bekant med Excels mer avancerade funktioner
– kunna skapa kalkylmodeller i Excel som utnyttjar programmets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl sina egna som andra användares arbetsuppgifter
– kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper gällande Excel på egen hand

At the end of the course the student should:
– have mastered Excel’s basic functions for formulas, data management and layout
– be familiar with Excel’s more advanced functions
– be able to create spreadsheet models in Excel which effectively utilize the program’s functions and handle data correctly
– be able to create user-friendly spreadsheet models to support their own and other users’ work
– be able to further develop and deepen their knowledge of Excel on their own

Innehåll

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Formler för beräkningar, tid, text
– Formatering och villkorsstyrd formatering av celler
– Dataverifiering, skydd och spårning
– Pivottabeller

– Absolute and relative cell reference
– Formulas for calculation, time and text
– Formatting and conditional formatting of cells
– Data verification, protection and tracking
– Pivot tables

Närvaro

Närvaroskyldighet vid de moment som bedöms under lektionerna.

Obligatory attendance for course elements assessed during lessons.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Den studerande bedöms på basen av aktivitet vid lektionerna, inlämningsuppgifter samt slutprov. Vitsordsskala
VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd)

The student is graded based on activity in lessons, assignments and a final exam.
Grading scale:
VG, G or U (pass with distinction, pass or fail). For validation the grade “Godkänd” (Pass) is used.

.

Kurslitteratur och studiematerial

Material och övningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

Material and exercises as instructed by the teacher.

Arbetsformer

Lektioner och övningar vid dator

Lessons and computer exercises

Utskriven 16 augusti 2022 kl 08:05