Företagsekonomi – Projektledning

Kurskod B111401
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser
– kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt
– ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

Learning outcomes:
After completing the course, the student should:
– have knowledge of the project as a form of work and its phases
– be able to use a project model and its tools for carrying out a project
– have participated in the planning, implementation and termination of a project

Innehåll

Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

Content:
Project management structure
Establish the project group
Pre-study and project planning,
Budget, risks and Quality,
Project implementation
Project management
Project termination
Follow Up the Benefit Impact.

Närvaro

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

Presence Requirements
Non-compulsory attendance at lectures. Mandatory participation in project work and attendance at presentation of projects.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkänt dokumenterat utfört projekt samt tent.
Approved documented project and Final tent.

Kurslitteratur och studiematerial

Tonnquist Bo (2010). Projektledning. Bonnier utbildning. Stockholm

Tonnquist Bo (2010). Project management. Bonnier education. Stockholm

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Grade scale:
Two-grade scale (Pass / Fail). Marks are recorded in the Transcript of Records

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete

Methodology:
Lectures, exercises. literature studies, project work

Utskriven 16 februari 2020 kl 23:39