Företagsekonomi – Grundläggande forskningsmetodik

Kurskod Y010402
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till vad vetenskaplig forskning är och hur den utförs.
– kunna de centrala begrepp som används i forskningens värld.
– ha kunskap om vanliga fördomar och missförstånd rörande forskning och vad man kan (och inte kan) använda forskning till.

Innehåll

Vetenskapens vardag diskuteras och forskningsprocessen genomgås från idé/frågeställning till färdig vetenskaplig publikation. Kursen betonar det centrala i all högre utbildning (och det som är grunden för forskning):att lära sig tänka-logiskt, kritiskt och kreativt.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen, ev med muntlig komplettering.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurt Waller. (2005). Grundläggande forskningsmetodik: kompendium. 2. uppl. Mariehamn: Högskolan på Åland

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar

Utskriven 28 februari 2021 kl 12:13