Företagsekonomi – Sjöarbetsrätt

Kurskod S1653023
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Organize and manage the crew).
Den studerande kan fungera som arbetsgivarens representant och kan hantera de arbetsrättsliga frågeställningar, som förekommer ombord.

Contents

– arbetsrätt; historia och syfte
– arbetsförhållande och arbetsförhållandevillkor; normkällor
– lagstiftning, kollektivavtal, arbetsavtal
– normkällornas inbördes förhållande, konfliktlösning
– sjömanslagstiftningens historia och utveckling
– arbetsgivare och arbetstagare; Olika personalkategorier och deras ställning ombord, arbetsgivarens ställföreträdare ombord, ansvar gentemot arbetsgivare, arbetstagare och andra ombordanställda.
– sjökollektivavtal
– ingående av sjöarbetsavtal
– permittering
– arbetsförhållandets upphörande
– arbetslivets socialskydd
– arbetstidsbestämmelser
– semesterbestämmelser
– principer för sjölöneräkning
– internationell rätt

Attendance

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och en inlämningsuppgift. Aktivitet under föreläsningar och övningar

Material

Inledning till Finlands rättsordning. D. 1, Privaträtt. (1996). Helsingfors : Juristförbundets förl. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sarkko, K. (1981). Arbetsrätt: allmän del. Helsingfors: Finlands juristförbunds förlags AB. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Schelin, J. (1997). Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden Uppsala:Iustus. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sjöarbetslagstiftning. Helsingfors : Edita (senaste upplaga)

Kompletterande lagtexter

Prerequisite

[S1623012] Sjörättens grunder

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningsuppgifter

Utskriven 14 juli 2020 kl 22:14