Företagsekonomi – Organisation, HRM och ledning

Kurskod R162101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande:
– omfatta vad organisationen är
– kunna relatera till hur strukturer, funktioner, olika former av ledarskap och kultur formar organisationen
– förstå helhetsbilden av personalens betydelse för ett tjänsteföretag och hur denna resurs skall ledas, administreras och organiseras för att för att ge företaget en strategisk konkurrensfördel

Innehåll

Del 1.
Organisation från grunden: strukturperspektivet
Organisationens inre kultur: informella umgängesregler och det sociala samspelets karaktär – kulturperspektivet
Bakgrunden till dagens HRM: olika skolor av tänkande inom organisationsteori – det historiska perspektivet
Från personaladministration till HRM: den hårda och mjuka delen av HRM.

Del 2.
Individen och grupper i organisationen:
Personlighet
Arbetsrelaterad stress
Lärande och lärande organisationer
Kompetens och kompetensutvecklig
Att leda gruppen enligt FIRO/IMGD – teamledarskap
Kommunikation och kommunikationsmekanismer i ledarskapet

Del 3.
Introduktion till det praktiska ledarskapet:
-Rekrytering och urval
-Arbetsprocesser och vidareutbildning
-Samtal i arbetslivet – utvecklingsamtal, lönesamtal, svåra samtal, feedback

Beskrivning

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Obligatorisk kurslitteratur:
Buchanan, D. & Huczynski, A. (2004). Organizational behaviour: an introductory text.
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 959 s.
Forslund, M. (2013). Organisering och ledning. Malmö:Liber.
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human resource management: organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S. (2013). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Jönsson, S. & Strannegård, L. (red). (2014). Ledarskapsboken. Stockholm: Liber.
Pedler, M. & Aspinwall, K. (2000). Den lärande organisationen: en kortfattad vägledning. Stockholm: Fakta info direkt. 173 s.
Sandoff, M. (2011). Hotell och HRM : tecken på förändring. Malmö: Liber AB, 160s
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsidor.
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Utskriven 27 mars 2019 kl 02:05