Företagsekonomi – Tourism Operations 1

Kurskod R051104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs
– kunna redogöra för begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
– ha grundläggande förståelse för hållbar turismutveckling
– känna till begreppet turismnäringens distributionsmix

Innehåll

Världens största näring – definitioner, begrepp
Turismens positiva och negativa effekter
Värdskapet och dess betydelse

Närvaro

75% närvaro vid föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Tentamen, godkända inlämningsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Cooper,C., Fletcher,J., Fyall, A., Gilbert,D. & Wanhill,S. (1993 eller senare). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Ltd.
Hudman, L. & Jackson, R. (2003). Geography of Travel & Tourism. Albany, N.Y: Thomson Delmar Learning. 534 s.
Olsson, Camilla. (2012). Service och bemötande. Gästakademin:UHR
Tengling, M., Friberg, A.B., Lindmark, M. & Tjörnhammar, E. (2007). Turism Bas. Faktabok. 3. uppl. Malmö: Liber. 198 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök eller gästföreläsare, grupparbeten och eget arbete.

Utskriven 18 augusti 2019 kl 00:07