Företagsekonomi – Examensarbete

Kurskod B5000
Studiepoäng 15
Goals

Examensarbetet är ett på självständiga studier byggande arbete, vars syfte är att träna den blivande företagsekonomen.
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
– kombinera olika delområden i sin utbildning
– lösa problem med hänsyn till helheten
– arbeta logiskt och systematiskt
– söka kunskap och att använda källmaterial
– presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt
– följa en uppgjord projekttidtabell

Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och underlätta den studerandes övergång från studier till företagsekonomiska uppgifter i arbetslivet.

Contents

Ämnet för sitt examensarbete bör den studerande själv söka. Programansvarig eller utsedd handledare hjälper till vid behov. Det valda ämnet bör ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötseln av kommande arbetsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Enligt Anvisningar för examensarbete

Material

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund
Jacobsen, D,I.(2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyget. VG, G, U.

Teaching methods

Självständig problemlösning och dokumentation

Utskriven 14 juli 2020 kl 22:40