Företagsekonomi – Bokföring - praktikfall

Kurskod B240702
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska den studerande
• känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar
• självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag
• självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer
• visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner

Innehåll

Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall – från verifikat till bokslut – där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, Soile.(2013). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.

Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: KTH-yhdistys – Föreningen CGR

Förkunskaper

Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

Dokumentering

Vid validering används vitsordet Godkänd.

Utskriven 21 september 2019 kl 04:24