Företagsekonomi – Bokföring och bokslut i praktiken

Kurskod B240701S
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande
– Kunna hantera en bokföringsskyldigs bokföring med normalt förekommande affärstransaktioner i praktiken, samt förstå deras inverkan på resultat- och balansräkningen.
– Uppgöra bokslut för en löpande bokföring i praktiken
– Förstå och ha praktiska färdigheter i hur man i ett ekonomisystem och dess försystem hanterar de olika affärstransaktionerna, och hur man anpassar ekonomisystemets rapporter, kontoplan etc för olika behov

Contents

– Hanteringen av vanliga och mindre vanligt förekommande affärstransaktioner i bokföringen
– Integrerade ekonomisystems hantering av olika affärstransaktioner, som t ex hantering av moms och transaktioner i utländsk valuta.
– Hantering av objektsredovisning (t ex kostnadsställen) i ett ekonomisystem
– Ekonomisystemens löpande rapportering
– Användning av olika delsystem såsom fakturering, kund- och leverantörsreskontror i ett ekonomisystem.

Attendance

Närvaroskyldighet vid de moment som bedöms under lektionerna

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Den studerande bedöms på basen av aktivitet vid lektionerna samt bedömda caseuppgifter.

Material

Bokföringsnämndens anvisningar
Ekonomisystemens manualer
Skattestyrelsens anvisningar
Övrigt material enligt lärarens anvisningar
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Olika ekonomisystem jämte instruktionsmaterial

Prerequisite

Kunskaper i bokföring och bokslut motsvarande kursen Affärsredovisning

Documentation

Vitsordet noteras i studiekortet. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Lektioner och övningar vid dator

Utskriven 12 juli 2020 kl 18:27