Företagsekonomi – Finansiering

Kurskod B240503S
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Redogöra för olika finansieringsalternativ som ett företag har
– Känna till metoder/verktyg för att hantera risker med finansiering av företag
– Redogöra för företagets finansieringspolicy
– Redogöra för det nationella och internationella finansiella systemens instrument och uppbyggnad

Innehåll

Introduktion till företagets kapitalbehov. Det egna kapitalet; självfinansiering, nyemission. Främmande kapital; banklån, annat främmande kapital än banklån. Internationella finansieringsverktyg. Finansiering vid ägarskiften samt företagets finansieringspolicy.

Närvaro

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Modern finansiell ekonomi. (2000). Stockholm: SNS (414 s)
Andrén, N., Eriksson, T. & Hansson, S. (2003). Finansiering. Malmö: Liber ekonomi. (330 s)
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Förkunskaper

Affärsredovisning och Bokslutsteori eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, studiebesök

Utskriven 09 mars 2021 kl 00:30