Företagsekonomi – Ekonomistyrning

Kurskod B240203S
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande är efter avklarad kurs:
– insatt i kostnadsberäkningar i samband med prissättnings- och produktvalsbeslut, samt
– i ekonomistyrning med budgeter och ekonomiska styrmått.

Contents

– Ekonomistyrningens grunder
– Lönsamhetsbedömning och resultatplanering
– Produktkalkyler i olika typer av företag
– Budgetering
– Uppföljning av verksamheten med hjälp av nyckeltal

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Deltagande i företagsbesök, inlämningsuppgift samt sluttentamen

Material

Ax, C. J., Johansson, C. & Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber ekonomi.
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Prerequisite

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i bokföring.
Grundkurs i företagsekonomi, eller motsvarande.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Företagsbesök, föreläsningar, övningar

Utskriven 12 juli 2020 kl 19:07