Företagsekonomi – Ekonomistyrning

Kurskod B240203S
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande är efter avklarad kurs:
– insatt i kostnadsberäkningar i samband med prissättnings- och produktvalsbeslut, samt
– i ekonomistyrning med budgeter och ekonomiska styrmått.

Innehåll

– Ekonomistyrningens grunder
– Lönsamhetsbedömning och resultatplanering
– Produktkalkyler i olika typer av företag
– Budgetering
– Uppföljning av verksamheten med hjälp av nyckeltal

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Deltagande i företagsbesök, inlämningsuppgift samt sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ax, C. J., Johansson, C. & Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber ekonomi.
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i bokföring.
Grundkurs i företagsekonomi, eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Företagsbesök, föreläsningar, övningar

Utskriven 09 mars 2021 kl 09:28