Företagsekonomi – Ekonomistyrning

Kurskod B240203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande är efter avklarad kurs:
– insatt i kostnadsberäkningar i samband med prissättnings- och produktvalsbeslut, samt
– i ekonomistyrning med budgeter och ekonomiska styrmått.

Innehåll

– Ekonomistyrningens grunder
– Kostnadsanalys och resultatplanering
– Produktkalkyler i olika typer av företag
– Budgetering
– Finansiella nyckeltal

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Deltagande i företagsbesök, inlämningsuppgift samt sluttentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Ax, C. J., Johansson, C. & Kullvén, H. (2001). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber ekonomi. Senaste upplaga.
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i bokföring.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Företagsbesök, föreläsningar, övningar

Utskriven 08 mars 2021 kl 08:55