Företagsekonomi – Bokslutsteori

Kurskod B240103
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Känna till de redovisningsprinciper som bokföring och bokslut bygger på
– Behärska bokslutets värderings- och periodiseringsfrågor
– Känna till bokslutspresentationens olika delar
– Känna till kopplingen mellan bokslut och beskattning

Contents

Redovisningens syfte och grundläggande principer
Regleringen av redovisning
Värderings- och periodiseringsfrågor vid uppgörande av bokslut
Bokslutspresentationen
Finansieringsanalysen och verksamhetsberättelsen
Kopplingen mellan bokslutet och beskattningen

Attendance

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Material

Johansson, C. (2009). Extern redovisning. 5., rev. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning.
Gällande lagstiftning
Bokföringsnämndens allmänna anvisningar enligt lärarens anvisningar

Prerequisite

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar.

Utskriven 12 juli 2020 kl 17:43