Företagsekonomi – Investering och finansiell ekonomi

Kurskod B111601
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– kunna använda de vanligaste kalkylmetoderna för att utvärdera investeringsprojekt
– förstå de finansiella marknadernas och institutionernas roll och betydelse
– förstå de grundläggande begreppen som ansluter sig till de finansiella marknaderna, risk, portföljteori, CAPM
– förstå de grundläggande modellerna för värdering av aktier och räntebärande värdepapper

Contents

Nuvärde
Internränta
Risk
Effektiva marknader
Portföljteori
CAPM och beta
Yield och duration

Attendance

Föreläsningar och övningstillfällen frivilliga

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter, sluttentamen

Material

Ax,C., Johansson,C., Kullvén,H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. 4 uppl. eller senare. Malmö:Liber
Beckman, M. mfl. (2015). Rådgivning på värdepappersmarknaden – licensieringstest för rådgivare. 3 uppl. eller senare. Malmö: Liber
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Prerequisite

Kunskaper motvarande kurserna handelsmatematik och statistik

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 14 juli 2020 kl 22:23