Företagsekonomi – IT och affärssystem

Kurskod B110602
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-vara bekant med affärssystem och ha erfarenheter av dessa ur en praktisk synvinkel samt
-ha kunskaper om hur organisationen kan använda sig av IT för att effektivera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och aktiviteter.

Contents

Vad är ett affärssystem?
Upphandling och implementation av affärssystem
E-fakturering, elektronisk integration
Marknadsföring och IT
Materialförsörjning och IT
E-handel

Attendance

Obligatorisk närvaro vid studiebesök och seminarier

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och seminarier samt skriftlig tent.

Material

Magnusson, J. (2005). Affärssystem. Lund: Studentlitteratur.
Beekman,G. (2006).Computer Confluece : tomorrow’s technology and you. 7.ed. Prentice Hall.
Artikelsamling

Prerequisite

Grundkurs i företagsekonomi, Grundkurs i logistik, Grundkurs i affärsredovisning,
Grundkurs i marknadsföring

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, studiebesök, projektarbeten, seminarier, inlämningsarbeten

Utskriven 14 juli 2020 kl 21:52