Företagsekonomi – Finska nivå 2

Kurskod Y030503
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå A2 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse. Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mina personliga förhållanden, t.ex. information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt anställning. Läsförståelse: Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. Jag kan hitta viss information jag behöver i enkelt och vardagligt material som annonser, prospekt, matsedlar och tidtabeller. Jag kan förstå korta och enkla personliga brev.
– Tala. Samtal: Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. Muntlig produktion: Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.
– Skriva: Jag kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t.ex för att tacka för något.

Innehåll

Texter och övningar för fortsättningsnivå om t.ex. teman boende, resande, arbete, fester, fritid och shopping. Inom grammatiken går man igenom t.ex. lokalkasus, demonstrativa pronomen, partitiv med ämnesord, objekt, bisatser, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, adjektiv och flertal.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A2 nivå t.ex. repetition av:
Gehring , S. & Heinzmann, S. (2010). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. Helsingfors: Finn Lectura.
Nytt material:
Gehring, S. & Heinzmann, S. (2012). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 2. Helsingfors: Finn Lectura.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 17 februari 2020 kl 08:19