Företagsekonomi – Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

Kurskod R111104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs inse betydelsen av gruppens och teamets förutsättningar och premisser för att kunna 1) utveckla sitt eget medarbetarskap och 2) sträva efter att utvecklas mot ett ledarskap som speglar dessa insikter (se senare kurs).

Innehåll

gruppens fyra utvecklingsfaser
kommunikationens betydelse för grupputveckling
att förebygga utanförskap
ledarens och medarbetarens bidrag och påverkan på gruppens sammansättning och möjlighet att leverera
agila metoder för att bejaka och maximera gruppsamverkan

Beskrivning

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Godkänd examination enligt gruppens överenskommelse

Kurslitteratur och studiematerial

Litteratur:
Lennér- Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela. (2005). Abetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.
Nilsson, Björn & Waldemarsson, Anna-Karin. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, Susan A. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.
https://crisp.se/bocker-och-produkter/prioritera-fokusera-leverera

Referenslitteratur:
Nilsson, Björn & Waldemarsson, Anna-Karin. (2011). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur.
Östberg, Kristina & Eriksson, Lasse. (2009). Mobbning på arbetsplatsen: handbok i konsten att slå tillbaka. Malmö: Liber.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion, praktiska övningar

Utskriven 24 mars 2019 kl 22:48