Företagsekonomi – IT och affärssystem

Kurskod B110602
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-vara bekant med affärssystem och ha erfarenheter av dessa ur en praktisk synvinkel samt
-ha kunskaper om hur organisationen kan använda sig av IT för att effektivera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och aktiviteter.

Innehåll

Vad är ett affärssystem?
Upphandling och implementation av affärssystem
E-fakturering, elektronisk integration
Marknadsföring och IT
Materialförsörjning och IT
E-handel

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid studiebesök och seminarier

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och seminarier samt skriftlig tent.

Kurslitteratur och studiematerial

Magnusson, J. (2005). Affärssystem. Lund: Studentlitteratur.
Beekman,G. (2006).Computer Confluece : tomorrow’s technology and you. 7.ed. Prentice Hall.
Artikelsamling

Förkunskaper

Grundkurs i företagsekonomi, Grundkurs i logistik, Grundkurs i affärsredovisning,
Grundkurs i marknadsföring

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, projektarbeten, seminarier, inlämningsarbeten

Utskriven 08 mars 2021 kl 08:51