Elektroteknik – Praktikhandledning

Kurskod S1656043
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Identifiera för praktikhandledningen relevanta regelverk
– Känna till vilka krav som ställs på en godkänd handledare
– Känna till praktikens målsättning och plats i utbildningssystemet
– Redogöra för olika inlärningsformer och beakta dessa i praktikhandledning- och bedömning
– Vara medveten om vikten av ett gott mottagande ombord för praktikanter och vikten av sin egen roll som förebild för praktikantens kommande yrke
– Förstå vikten av att motverka mobbning och trakasserier ombord

After completion of the course, the student should be able to:
– Identify relevant legislation for Guided work
– know what qualifications are demanded from an approved instructor
– have a knowledge of the role of guided work practise in the educational system
– describe different learning styles and to take these into account in in-service training and – assessment
– be aware of the importance of good reception onboard for practitioners and the own role model
– understand the importance of counteracting bullying and harassment onboard

Innehåll

– Genomgång av relevanta regelverk
– Krav på en handledare enligt STCW A-I/6
– den handledda praktikens plats och funktion i utbildningssystemet
– Praktiksamordning
– Kunskap (kognitiv domän), normer och moral (affektiv domän), färdigheter (psyko-motorisk domän)
– Kunskapsbaserad bedömning
– Färdighetsbaserad bedömning
– Kompetensbaserad bedömning
– Grupparbeten kring valda moment i praktikhandböckerna
– Begreppen mobbning och trakasserier

Kursen är utformad med beaktande av STCW-2010 sektion A-I/6, IMO Model Course 1.30 On-board Assessment, IMO Model Course 6.09 Training course for instructors samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG

– Review of relevant legislation
– Qualifications of an instructor according to STCW A-I/6
– Guided work practise in the educational system
– Coordination of Guided Work Practise
– Knowledge (cognitive domain), norms and moral (affective domain), skills (psycho-motor domain)
– Knowledge based assessment
– Skill based assessment
– Competence based assessment
– Group work concerning elements from the practise manual
– Concepts of bullying and harassment

The course is modelled paying regard to STCW-2010 section A-I/6, IMO Model course 1.30 On-board Assessment, IMO Model course 6.09 Training course for instructors and the directive 2008/106/EG from the European Parliament and Council

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig eller digital tent

Kurslitteratur och studiematerial

– Standards on Training, Certification and Watchkeeping (STCW). London: IMO Publication
– Lauvås, P., Handel, G. (2001). Handledning och praktisk yrkesteori. (2. uppl.). Studentlitteratur.
– Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/106/EG). Hämtad från https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0106
– Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009). Hämtad från https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091687
– Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009). Hämtad från https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20091797

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

– Kurskompendium
– kopior av gällande uppföljningsböcker för handledd praktik för däck och maskin

Förkunskaper

– Säkerhetsorganisation på operativ nivå eller erfarenhet av arbete inom en säkerhetsorganisation ombord

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Över godkänd kurs utfärdas ett kursintyg på svenska och engelska. U, G (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsning i klass och grupparbeten.

Utskriven 04 december 2022 kl 23:36