Elektroteknik – Crowd and Crisis Management

Kurskod S1655033
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet att delta i ledningen för säkerhetsorganisationen ombord på passagerarfartyg och hantera krissituationer med förståelse för inverkan av mänskligt beteende.

Innehåll

– Optimalt nyttjande av resurser
– Situationsbedömning och åtgärder
– Ledarskap och krisledning
– Stresshantering
– Mänskligt beteende och reaktioner
– Kommunikation
– hantering av folkmassor
– eftervård i samband med fartygsolyckor
– psykologisk defusing och debriefing
Kursen är utformad med beaktande av STCW-95 Kap. V, sektion A-V/2 och sektion A-V/3 med bestämmelser om utbildning av däcks- och maskinbefäl samt annan personal på roro-passagerarfartyg med ansvar för passagerarnas säkerhet i händelse av nödsituationer.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Grupparbeten baserat på varierande fartygstillbud. Den studerandes uppgift är att beskriva olika tillvägagångssätt och strategier under och efter tillbuden utgående från de kunskaper de inhämtat under utbildningen.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurskompendium
Videofilmer om olika fartygstillbud samt andra olyckor och katastrofer.
Litteratur inom krishantering samt rapporter över allvarligare olyckor och katastrofer

Förkunskaper

[S1825012] Säkerhetsorganisation
Fartygsförlagd praktik eller annan erfarenhet av säkerhetsorganisationer på fartyg.
[S1657033] Maritime Resource Management rekommenderas

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs utfärdas kursintyg [CCMCERT.FRM.3] på svenska och engelska. Vitsord – Godkänd eller underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och grupparbete

Utskriven 06 december 2023 kl 05:54