Elektroteknik – Fartygsteknikens grunder

Kurskod M110105
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om fartygstyper,
måttdefinitioner (linjära, rymd och vikt), fartygsritningar, skrovets uppbyggnad,
korrosion, skrovunderhåll, skrovhaverier, nationella och internationella
bestämmelser, brandskydd, huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper.

Innehåll

Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– Korrosion, korrosionsskydd och skrovunderhåll
– Effektbehov och släpmotstånd
– Huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper och deras viktigaste egenskaper
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Trafi samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen.
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokkum, K.V. (2020). Ship Knowledge : ship design, construction and operation. Dokmar.
– fartygsritningar
– utdrag ur sjöfartsteknikska tidsskrifter och kompendier
– internetmaterial över fartygsteknisk utrustning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar i klass, övningar ombord på skolfartyg, studiebesök
ombord på fartyg.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 02 december 2022 kl 09:01