Elektroteknik – Teknisk kemi

Kurskod M007105
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande allmänna kunskaper i kemi, samt utökade yrkesrelaterade kunskaper i ämnet.

Innehåll

Grundkunskaper:
Atomers och molekylers byggnad
Periodiska systemet
Kemisk bindning
Aggregationstillstånd
Allmänna gaslagen
Blandningar
Kemiska reaktioner
Syror och baser, pH
Elektrokemi
Viktiga kolväten och polymerer
Yrkesrelaterat:
Förbränning
Korrosion och korrosionsskydd
Vattenkemi och vattenanalys
Miljökemi( luft, vatten, arbetsmiljö)

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre
nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa
sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem
i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande
sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.
Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Tillhandahålls av föreläsaren.
Artikelsamling

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter.

Övrigt

Kursen har utökad kursbudget beroende på att Högskolan inte som antagningskrav har tidigare studier i kemi på gymnasienivå.

Utskriven 05 december 2022 kl 00:11