Elektroteknik – Datateknik

Kurskod M006105
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Grundläggande kunskaper i användning av en dator.
Grundläggande kunskaper i användning av kalkyl- och registerprogram.
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om användningen av kalkylprogram på fartyg i enlighet med STCW 2010.

Innehåll

Programanvändning och filhantering
Textbehandling
Registerprogram
Datakommunikation
Funktioner och diagram med kalkylprogram

Närvaro

32 timmar lektioner och övningar (utöver schemalagd verksamhet tillkommer arbete med övningsuppgifter).

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och självstudier.

Utskriven 04 december 2022 kl 23:20