Elektroteknik – Introduktion till fysik - Termodynamik

Kurskod M005501-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Kursens mål är att ge den studerande en ”ingenjörsmässig allmänbildning” som skapar förutsättningar för att studera andra ämnen, i vilka fysikaliska koncept är en fundamental förutsättning. Den studerande ska få en djupare förståelse för teknisk-fysikaliska samband och lära sig grundläggande problemlösningsmetoder som är användbar i sin framtida yrkesutövning.

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom värmelära.

Innehåll

– Temperatur och termisk jämvikt
– Termisk expansion
– Värme
– Specifik värmekapacitet
– Fasövergångar och Fasdiagram
– Energibalanser
– Ideala gaslagen
– Termodynamiska processer
– Arbete och inre energi
– Termodynamikens första lag
– Värmeöverföringsmekanismer
– Värmeledning, Konvektion, värmestrålning

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, inlämning/redovisning av hemuppgifter, laborationer, laborationsrapporter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande
– har grundläggande förståelse för centrala fysikaliska storheter, begrepp, metoder, samband och lagar
– kan utföra grundläggande beräkningar och tillämpa fysikaliskt/logiskt tänkande för att lösa enklare problem
– kan korrekt utföra mätningar och laborationer enligt anvisningar
– kan skriva en rapport som innehåller alla väsentliga strukturella element och presentera resultat på ett förståeligt sätt

Goda insikter (3-4)
Den studerande
– har god förståelse för fysikaliska begrepp och kan formulera och kommunicera enklare fysikaliska samband på ett i stort sett korrekt sätt
– kan säkert och systematiskt tillämpa fysikaliska lagar och utföra beräkningar för att lösa mer avancerade problem
– kan uppskatta storleksordningar och bedöma rimligheten av uppnått resultat
– kan effektivt och systematiskt planera och utföra mätningar och laborationer
– kan skriva en rapport med huvudsakligen korrekt formalism gällande enheter, beteckningar, tabellstruktur och grafisk presentation

Utmärkta insikter (5)
Den studerande
– har utmärkt förståelse för fysikaliska begrepp och kan formulera och kommunicera komplexa tekniska samband på ett korrekt och nyanserat sätt
– kan säkert, systematiskt och självständigt tillämpa matematiska metoder och verktyg för för att lösa komplexa fysikaliska problem
– förstår möjligheter och begränsningar med fysikaliska modeller och kan vid behov välja rätt modell
– kan självständigt utföra mätningar och laborationer och vidta korrigerande åtgärder så att slutresultat med god noggrannhet erhålls
– kan skriva en rapport som är balanserad, teoretiskt underbyggd och så gott som fri från formella fel

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelad material.

Walker, J. (2020). Halliday and Resnick’s Principles of Physics. (11th ed.). Wiley.
eller
Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (13th ed.). Pearson.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (4th ed.). Pearson.
Av nämnda fysikböcker funkar även äldre upplagor.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Hemuppgifter, inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:01