Elektroteknik – Introduktion till matematik - Komplexa tal

Kurskod M004701-6
Studiepoäng 1
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

– Komplexa tal i algebraisk och polär form, visarform och exponential-form
– Räkneoperationer, potenser och rötter
– Polynomekvationer, grafer med komplexvärdiga funktioner

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)
Känner till komplexa tal och kan utföra enkla beräkningar

Bedömningskriterier – goda-synnerligen goda (3-4)
Behärskar omvandling av komplexa tal mellan olika former
Har god förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Kan tillämpa komplexa tal för att lösa mer komplicerade problemställningar
Kan konstruera och lösa mer komplicerade modeller.

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L., Bodemyr, S. & Heikne, H. (2020). Matematik 5000+ 4. (1. uppl.). Natur & Kultur.
– Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

Förkunskaper

Introduktion till matematik -Vektorer (M004701-4)

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet.
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för matematik -3

Utskriven 04 december 2022 kl 23:05