Elektroteknik – Introduktion till matematik - Matriser

Kurskod M004701-5
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Matriser, räkneregler
Linjära ekvationssystem
Gauss elimination
inversen av en matris
determinanten
matrisekvationer
Cramers regel
Minsta kvadrat-metoden
Egenvärde och egenvektorer

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)
Känner till matriser och kan utföra enkla beräkningar med dem
Känner till elimineringsprocess för enklare linjära ekvationssystem
Har viss förståelse för problemlösningar med matriser

Bedömningskriterier – goda-synnerligen goda (3-4)
Behärskar till viss mån enklare matrisekvationer
Behärskar till viss mån att beräkna determinanter för matriser
Behärskar till viss mån elimineringsprocessen för större linjära ekvationssystem
Har god förståelse för problemlösning med matriser

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Kan elimineringsprocessen för linjära ekvationssystem
Kan ställa upp och utföra matrisberäkningar
kan lösa problemställningar med hjälp av matriser

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

Förkunskaper

Introduktion till matematik -Derivata och Integraler (M004701- 3)

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet.
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Introduktion till matematik -Vektorer (M004701-4)

Utskriven 04 december 2022 kl 23:27