Elektroteknik – Introduktion till matematik - Derivata och integraler

Kurskod M004701-3
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

-ändringskvoter
-derivatans definition och gränsvärden
-deriveringsregler
-tillämpningar
-grafisk och numerisk derivering
-extrempunkter extremvärden växande avtagande
-primitiva funktioner
-integraler
-grafiska metoder

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)
Derivator: Grundläggande förståelse av begreppet derivata. Behärskar enkla deriveringsregler.
Integraler: Grundläggande förståelse av begreppet integral. Behärskar enkla integreringsregler.
Har viss förståelse för hur man gör en matematisk modell och hur denna kan lösas numeriskt.

Bedömningskriterier – goda-synnerligen goda (3-4)
Derivator: Kan lösa vanliga typer av extremvärdesproblem med hjälp av derivator.
Integraler: Kan beräkna areor med hjälp av integraler
Har god förståelse för hur man gör matematiska modeller

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Derivator: Kan tillämpa teorin på mer komplicerade tillämpningar och beräkningar.
Integraler: Kan tillämpa teorin på mer komplicerade tillämpningar och beräkningar
Kan konstruera och numeriskt lösa mer komplicerade modeller

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L., Heikne, H. & Bodemyr, S. (2019). Matematik 5000+ 3c. (1. uppl.). Natur & Kultur.
– Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

Förkunskaper

Introduktion till matematik -Trigonometri (M004701-2)

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet.
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Introduktion till matematik -Matriser (M004701-5)

Utskriven 05 december 2022 kl 00:20