Elektroteknik – Introduktion till matematik - Trigonometri

Kurskod M004701-2
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

sin-, cos- och tan-begreppet
enhetscirkeln och typtrianglar
area-, sin- och cosinus- satsen
radian-begreppet
trigonometriska funktioner (kurvor)
additions- och subtraktions-formler
trigonometriska ettan
dubbla vinkeln
trigonometriska ekvationer

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)
Trigonometri: Behärskar rätvinkliga triangelns trigonometri
Kan lösa enkla trigonometriska ekvationer
Har viss förståelse för begreppet enhetscirkel samt radianer
Modeller och problemlösning: Har viss förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas.

Bedömningskriterier – goda-synnerligen goda (3-4)
Trigonometri: Behärskar godtyckliga triangelns trigonometri
Behärskar omskrivningsregler samt lösning av vanliga trigonometriska ekvationer
Har förståelse för trigonometriska funktioner och identiteter samt kan lösa lättare problemställningar
Behärskar begreppet enhetscirkel samt radianer
Modeller och problemlösning: Har god förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Trigonometri: Kan tillämpa teorin och lösa mer komplicerade problemställningar
Behärskar lösning av mer krävande trigonometriska ekvationer.
Modeller och problemlösning: Kan tillämpa matematiska modeller på tekniska problemställningar.

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L., Bodemyr, S. & Heikne, H. (2020). Matematik 5000+ 4. (1. uppl.). Natur & Kultur.
– Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

Förkunskaper

Introduktion till matematik -Algebra (M004701-1)

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet.
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Introduktion till matematik -Derivata och Integraler (M004701-3)

Utskriven 02 december 2022 kl 09:10