Elektroteknik – Grunderna till ingenjörsmatematik - Algebra

Kurskod M004701-1
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

algebraiska uttryck
linjära ekvationer och ekvationssystem
funktionsbegreppet
andragradsekvationer, rotekvationer
logaritmer och talet e
polynom
rationella uttryck
polynomdivision

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande-synnerligen tillfredsställande (1-2)
Behärskar grundläggande förenkling av enkla matematiska formler och uttryck.
Kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden .
Kan lösa enkla linjära ekvationssystem
Har grundläggande förståelse av elementära funktioner ( linjära – , polynom- och rationella funktioner )
Kan lösa ut storheter ur enkla formler
Har viss förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas

Bedömningskriterier – goda-synnerligen goda (3-4)
Behärskar förenkling av matematiska formler och uttryck.
Kan lösa lite mer krävande ekvationer och ekvationssystem.
Har god förståelse av elementära funktioner och linjära samband
Kan lösa ut storheter ur mer krävande formler
Har god förståelse för hur man använder en matematisk modell och hur denna kan lösas.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Behärskar krävande förenkling av matematiska formler och uttryck.
Kan lösa mera utmanande ekvationer och ekvationssystem.
Har utmärkt förståelse av elementära funktioner och linjära samband
Kan lösa ut storheter ur system av formler.
Kan tillämpa matematiska modeller på olika tekniska problemställningar

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Alfredsson, L., Heikne, H. & Bodemyr, S. (2019). Matematik 5000+ 3c. (1 uppl.). Natur & Kultur.
– Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsordet antecknas i studiekortet.
Vid validering antecknas Godkänd

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Introduktion till matematik -Trigonometri

Utskriven 01 oktober 2023 kl 20:41