Elektroteknik – Svenska

Kurskod M001105
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
– kunna skriva rapporter med effektiv tidsanvändning
– känna till de olika stegen i skrivprocessen
– ha goda kunskaper om svenska skrivregler
– ha insikter om betydelsen av bilder och layout för en text
– ha verktyg att analysera vetenskaplig text
– kunna använda källhänvisningar och referatmarkeringar
– kunna skriva en källförteckning

Innehåll

– språkriktighet
– skrivande av vetenskapliga rapporter
– laborationsrapporter
– referat och sammanställningar
– användning av textbehandlingsprogram
– användning av referenshanteringsprogram

Närvaro

Minst 75% närvaro

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftligt prov. Deltagande i seminarium. Skrivuppgifter.

Godkänt vitsord noteras i studiekort enligt skalan 1-5, se bedömningskriterier nedan (Vid validering används vitsordet Godkänd).

(5) Den studerande visar självständigt prov på högpresterande kompetens att presentera, skriva och analysera olika akademiska teman och texter.

(4-3) Den studerande kan återge och tillämpa teorier kring presentationsteknik och akademiskt skrivande på ett sätt som motsvarar insatsen hos en välfungerande studerande.

(2-1) Den studerande har grundläggande insikter i akademiskt skrivande och kan utifrån stödstrukturer tillämpa dessa i sina studier.

The grade 1-5 is noted in the study card, please see assessment criteria below (when validating the grade used is Passed).

(5) The student independently displays a high-performance competence to present, write and analyze different academic themes and texts.

(4-3) The student can relate to and apply theories on presentation skills and academic writing corresponding the levels of an efficient student.

(2-1) The student has basic insights in academic writing and is able to apply these into his/her studies, based on support structures.

Kurslitteratur och studiematerial

Skrivguide för Högskolan på Åland

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Material i kursrummet på internet

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

The grade is recorded in the transcript of records on a scale from 1 to 5. For validated competences the grade PASS is used.

Arbetsformer

Seminarier, skrivuppgifter.

Utskriven 04 december 2022 kl 22:56