Elektroteknik – Förnybar energi

Kurskod E902301
Studiepoäng 3
Lärandemål

Studerande får grundläggande kunskaper om förnybara energiformer och hur dessa kan användas.

Innehåll

Vindkraft
Vindens friktion mot jordytan, turbulens
Vindens energiinnehåll, vindmätningar
Energiomvandling, aerodynamisk lyftkraft, effektkoefficient
Olika typer av vindkraftverk
Vindkraftverkets rotor, löptal, effektreglering, rotorbladens konstruktion
Maskinhus, torn, fundament
El- och styrsystem

Solenergi
Solinstrålning, energiinnehåll
Fotovoltaik, solceller, IU-kurva
Solpaneler, maximal effekt, nätanslutning
Solvärmeanläggningar, solfångare, värmelagring
Passiva metoder

Bioenergi
Ved som bränsle
Andra biobränslen
Omvandling till flytande och gasformiga bränslen

Närvaro

Enligt föreläsarens instruktioner

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Tillhandahålls av föreläsaren

Förkunskaper

Matematik 1, Fysik 1, Teknisk kemi

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i Wilma

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 08 december 2023 kl 02:05