Elektroteknik – Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

Kurskod E901103-1
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– läsa ritningar som förekommer i verkstäder samt själv kunna framställa enkla ritningar med hjälp av AutoCad.
– grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvaran 360 fusion.
– använda skolans 3D-printer.
– kunna arbeta i grupp för att åstadkomma ett enklare projekt.

Innehåll

Grundläggande ritteknik: 0.75 sp
– Skalor,
– Linjetyper,
– Måttsättning,
– Vyer,
– Övning på att tyda andras ritningar,
– Standarder
Grundläggande AutoCad ritning: 0.75 sp
– Grundläggande kommandon,
– Lager,
– Block,
– Printning
Grundläggande 360 fusion ritning: 1.5 sp
– Grundläggande kommandon,
– Komponenter,
– Animeringar,
– Sprängskiss,
– Stresstestning
3D-printer: 0.25 sp
– Hur man överför från 3D modell till 3D printern,
– För- och nackdel med 3D printning,
– Val av plast
Start av projektarbete: 0.75 sp
– Bygga ihop en 3D printad robotarm med styrning

Närvaro

Enligt lärarens direktiv

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Lärare ger ut relevant studiematerial.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 30 september 2023 kl 22:31