Elektroteknik – Grundläggande elservice och felsökning

Kurskod E900101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Utföra och hjälpa till med att utföra enklare elarbeten i verkstäder
Utföra enklare elinstallationer av automations skåp och belysnings el
Utföra felsökning och reparering på olika typer av elanläggningar
Utföra enkel service och förebyggande underhåll på olika typer av elanläggningar

After completing the course, the student should be able to:
Perform and assist in performing simple electrical work in workshops
Perform simple electrical installations of automation cabinets and lighting electricity
Perform troubleshooting and repair on different types of electrical systems
Perform simple service and preventive maintenance on different types of electrical systems

Innehåll

Verkstadsrutiner / Workshop Practices
Hantering av mät-, hand-, och maskinverktyg / Handling of measuring-, hand-, and machine tools
Kunna utföra grundläggande service och reparationer utgående från anvisningar / Be able to perform basic service and repairs based on instructions
Kunna följa tillverkarens manualer och grundläggande rutiner / Be able to follow the manufacturer’s manuals and basic routines
Kunna tyda och göra enkla elritningar / Be able to interpret and make simple electrical drawings
Att på ett säkert sätt kunna isolera en krets / To be able to safely isolate a circuit
Testa, hitta fel och självständigt kunna utföra en reparation / Be able to test, find fault and independently repair
Att kunna förebygga fel med rätt service / To be able to prevent errors with the right service
ATEX-Installationer i explosiv miljö / ATEX-Installations in explosive environment
Hantering av reservdelslager / Handling of spare parts stock
Mekanisk säkerhet / Mechanical safety
Arbetstillstånd / Permit to work
Fallskydd / Fall Protection
Att arbeta i trånga utrymmen / Working in confined spaces
PPE-Personal protective equipment
Hygienpass / hygiene Passport

Närvaro

Obligatorisk närvaro / Compulsory attendance

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter. / Written and practical exam and presentations of home assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

ESD-godkända skyddsskor krävs för att få vistas i verkstads lokalerna. / ESD-approved safety shoes are required to stay in the workshop premises.

All annan kursmaterial ges av läraren / All other course material is given by the teacher

Förkunskaper

Genomfört de kurser som ingår de två första åren inom Elektroteknikprogrammet. / Completed the courses included in the first two years of the Electrical Engineering Program.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U och G. / Course ratings are noted in student cards. U and G.

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. / Lectures and laboratory exercises. Exercise assignments and assignments.

Utskriven 04 december 2022 kl 23:52