Elektroteknik – Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

Kurskod E402102
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha de allra först grunderna i hur ett fartyg ser ut samt fungerar. Den studerande:
– har en grundläggande bild av arbetet ombord på ett fartygs till sjöss och i hamn
– får grundläggande förklaring till hur övervakning och kontroll av maskin- och däcksutrustning fungerar
– får grundläggande förklaring till hur brand och livräddningsarrangemang fungerar ombord.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– fartygsdelarnas benämning
– mycket grundläggande maskin- och däckskunskap
– mycket grundläggande information om vilka de ingående maskin- och däckskomponenterna är
– grundläggande information om fartygsbesättningens olika uppgifter ombord till sjöss och i hamn
– grundläggande information om arbetarskydd mm samt säkerhetsaspekter ombord.

Närvaro

Frivillig kurs

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår på basen av ifylld praktikbok.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat material

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Skolfartyget Michael Sars
Godkänd praktikbok

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort och ett praktikintyg över två dagar sjöpraktik utfärdas. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Introduktion för kommande fartygspraktik

Utskriven 06 december 2023 kl 06:16