Elektroteknik – Reglerteknik 2

Kurskod E108604
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för att beskriva och analysera tidskontinuerliga och tidsdiskreta återkopplade system. I detta ingår att studerande skall
– känna igen och förstå utmaningar och möjligheter i olika typer reglersystem.
– kunna identifiera modeller för system som skall regleras.
– kunna göra motiverade val av regulatorer.

Innehåll

Kursen behandlar
– Fysikalisk modellering, identifering och reglerteknik.
– Simulering som verktyg för analys, utvärdering och utveckling av återkopplade system.
– Överföringsfunktioner, stabilitetsanalys och frekvensanalys för analys av återkopplade system.
– Multivariabla reglersystem och multivariabel reglering.
– Linjära och olinjära modeller.
– Olika reglermöjligheter.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkända övningsuppgifter, projekt och tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Thomas, B. (2016) Modern reglerteknik. 5. upplagan. Lider AB: Falköping.

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

ET: Reglerteknik 1, Modellering och simulering, Mätteknik 3.
IT: Elteknik och elektronik, Reglerteknik 1, Matematisk modellering 1 och 2, modellering och simulering

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer och projektuppgifter.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 08 december 2023 kl 01:25