Elektroteknik – Mätteknik 3

Kurskod E107302
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grunderna för datorbaserade mätsystem.

Innehåll

Datorbaserade mätsystem och datainsamlingsenheter.
Introduktion till LabVIEW.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkända övningar, godkända laborationsrapporter godkänd tentamen/projektuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Material, manualer och exempel enligt ansvarig lärare.
För självstudier i LabVIEW kan boken: Bengtsson, Lars (2004).LabVIEW från början : version 7. Lund:Studentlitteratur, rekommenderas.

Det finns också ett kapitel om LabVIEW i boken: Bengtsson, L. (2012). Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Programmeringsmiljö för LabVIEW, datainsamlingsenheter, laborationsutrustning.

Förkunskaper

Kurserna Mätteknik 1, Mätteknik 2, Programmering, Reglerteknik 1.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar och laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 06 december 2023 kl 06:38