Elektroteknik – Mätteknik 2

Kurskod E107203
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
ha kunskap om fysikaliska principer och konstruktion av de vanligaste
mätinstrumenten och givarna som används för processmätningar, samt deras
inkoppling mätsystem.

Innehåll

Givare och mätare för kemiska och fysikaliska processtorheter:
– temperatur, tryck, nivå, flöde, vinkel, längd, läge, kraft , vibrationer, densitet, sammansättning,
etc
Elektriska hjälpmedel samt givares inkoppling i mätsystem

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftligt prov, godkända övningar, godkända laborationsrapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Lindahl, P. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur.
Lund: Studentlitteratur.
Grahm, L., Jubrink, H.G. & Lauber, A. (2007). Modern industriell mätteknik: givare. 5. uppl. Lund:
Teknikinformation.
Bengtsson, L. (2012). Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Fysik 1, Teoretisk elteknik 1, Elektronik 1, Mätteknik 1.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 02 december 2022 kl 07:22