Elektroteknik – Maskin- och energiteknik 2

Kurskod E102201
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs (gäller både del 1 och del 2) skall studerande kunna:
– redogöra för de vanligaste inom elindustrin utnyttjade materialen och känner deras viktigaste egenskaper,
– välja ändamålsenliga delar, material och tillverkningsmetoder för de mekaniska element som ingår i mekaniska och elektriska produkter och vid valet utnyttja handböckernas materialtabeller,
– välja lämpliga maskiner för olika processer,
– beakta de krav, som olika maskiner ställer på installationen,
– redogöra för de vanligast förekommande metoderna för energiproduktion och energitransport.

Innehåll

Endast del 2
Mekanik och hållfasthetslära
– beräkning av krafter och belastningar för ett föremål i statisk jämvikt,
– friktionen, storlek och betydelse,
– definiering av dynamikens grundbegrepp och lagar,
– hållfasthetsberäkning för enkla drag-, tryck-, böjnings-, vrid- och skärbelastningsfall,
– utnyttjande av hållfasthetsuppgifter för val av maskindelar,
– kännedom om utmattning och hålkälsverkan.

Maskiner och maskinelement
– kännedom om konstruktion, egenskaper och installationskrav för de element, som används för energiöverföring mellan maskiner, speciellt axlar, lager, växlar, kopplingar, kedjor och remmar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt föreläsares anvisningar

Förkunskaper

Maskin och energiteknik 1, Fysik 3, avsnittet om mekanik

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, övningar, projektuppgifter, eventuella studiebesök.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 30 september 2023 kl 22:14