Elektroteknik – Baskurs matematik

Kurskod C140112
Studiepoäng 0
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper, på gymnasienivå i aritmetik, algebra och geometri.

Innehåll

Aritmetik: Bråk, negativa tal, decimalutvecklingar, närmevärden, felkalkyl, ekvationer, formler, grafer
Geometri: Vinklar, likformighet och kongruens, Pythagoras sats, geometriska satser, koordinatgeometri
Trigonometri: Trigonometriska funktioner, rätvinkliga trianglar
Algebra: Potenser, polynom, räkneregler för potenser, kvadreringsregel, konjugatregel, kvadratrötter och räkneregler för rötter
Funktioner: Funktionsbegreppet, linjära funktioner, lineär interpolation, andragradsfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmer, andragradsekvationer, ekvationssystem, rotekvationer.

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov samt presentationer av hemuppgifter.
• Minimigräns för godkänt resultat är 50 % av deltentaminas totala poängsumma, där ingendera deltentamens poäng får understiga 40 % av tentamens maximipoäng.
• Vitsord bestäms av studerandes totala poängsumma i tentamina enligt följande:
50 – 60 % av maximipoäng: vitsord 1
61 – 70 % av maximipoäng: vitsord 2
71 – 80 % av maximipoäng: vitsord 3
81 – 90 % av maximipoäng: vitsord 4
91 – 100 % av maximipoäng: vitsord 5

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L., Heikne, H. & Holmström, B. (2018). Matematik 5000+ 1c. (1.uppl.). Natur och Kultur.
Alfredsson, L.,Bodebyr, S. & Holmström, B. (2019). Matematik 5000+ 2c. (1.uppl.). Natur och Kultur.
Technical formulas.

Dokumentering

Kursvitsord arkiveras. (A-F för utländsk studerande vid behov) .

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:03