Elektroteknik – Basic Safety - Brandskydd grundläggande

Kurskod S0810011-1
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kunskaper i brandskydd i enlighet med STCW 2010, Section A-VI/1, Table A-VI/1-2

Innehåll

Brandbekämpningsorganisationen ombord
Larm, kontroll och övervakning
Brandkunskap, brandförlopp och brandspridning
Personlig skyddsutrustning
Tryckluftsapparat, handhavande, skötsel inkl. säkerhet
Förstahandssläckning
Allmän brandutrustning, fasta installationer ombord
Brandbekämpningsmetoder och släckmedel
Nödutrymningsvägar, konstruktioner och arrangemang
Genomförande av praktiska arrangemang för ovannämnda
internationella och nationella bestämmelser

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd kurs ger ett kursintyg.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:11