Elektroteknik – Teknisk kemi

Kurskod M007104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande allmänna kunskaper i kemi, samt utökade yrkesrelaterade kunskaper i ämnet.

Innehåll

Grundkunskaper:
Atomers och molekylers byggnad
Periodiska systemet
Kemisk bindning
Aggregationstillstånd
Allmänna gaslagen
Blandningar
Kemiska reaktioner
Syror och baser, pH
Elektrokemi
Viktiga kolväten och polymerer
Yrkesrelaterat:
Förbränning
Korrosion och korrosionsskydd
Vattenkemi och vattenanalys
Miljökemi( luft, vatten, arbetsmiljö)
Projektarbete

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Frejman, S. (1996). Kompendium i kemi, Helsingfors: Utbildningsstyrelsen 149 s, eller motsvarande.
Artikelsamling

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter.

Övrigt

Kursen har utökad kursbudget, totalt 80 h, beroende på att Högskolan inte som antagningskrav har tidigare studier i kemi på gymnasienivå.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:52