Elektroteknik – Engelska 2

Kurskod M002304
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Uttrycka yrkeskunskaper
– Fungera som arbetsledare
– Argumentera för en uppfattning
– Presentera ett ämne inför en grupp
– Delta i ett internationellt samarbete
– Formulera vetenskaplig och diskuterande text
– Använda skriftliga och muntliga källor

Upon completion of the course, the student is able to:
– Express professional skills
– Work as a supervisor
– Argue for an opinion
– Present a topic to a group
– Participate in an international networking
– Formulate scientific and discussing text
– Use oral and written references

Innehåll

– Presentation och demonstration av teknik
– Rapportskrivande med opposition på texter
– Ljud- och videoinspelningar
– Diskussioner om texter och andra medier
– Affärsspråk
– Informationssökning och -värdering

– Presentation and demonstration of technology
– Report writing with opposition to texts
– Audio and video recordings
– Discussions about texts and other media
– Business language
– Information retrieval and evaluation

Närvaro

Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

Student participation in Google Meet and their own group meetings.

Attendance required according to assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Tentamen, deltagande i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Alla dessa bedöms på skalan 1-5 (E-A enligt Bolognasystemet) där 1 motsvarar 50-60%, 2 motsvarar 60-70%, 3 motsvarar 70-80%, 4 motsvarar 80-90% och 5 motsvarar 90-100%. Under 50% ger vitsordet U.
Final exam, completion of written and oral tasks. All of these are assessed on a scale of 1-5 (E-A according to the Bologna system) where 1 corresponds to 50-60%, 2 corresponds to 60-70%, 3 corresponds to 70-80%, 4 corresponds to 80-90% and 5 corresponds to 90-100%. Below 50% results in the grade F.

Final exam, assignments submitted in time

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Internetbaserade resurser

Course materials provided by the university:
Internet-based resources

Förkunskaper

Teknisk engelska

Technical English

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort, skalan är 1-5. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Grades 1-5 are entered in the transcript of records. (For validation, the grade Pass is used).

Arbetsformer

Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar rapportskrivande, opponentskap, presentationer samt olika typer av inlämningsuppgifter.

The course is a distance course and is available on the learning platform Google Classroom. Active attendance is required at Meet and group meetings. Short lectures, report writing, opposition, presentations and various types of assignments.

Övrigt

A study tour is included insofar as there is sufficient funding

Utskriven 30 september 2023 kl 23:06