Elektroteknik – Examensarbete

Kurskod E501103
Studiepoäng 15
Lärandemål

Ingenjörsarbetet är ett på självständiga studier byggande examensarbete, vars syfte är att träna den blivande ingenjören
– att tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
– att använda branschens arbetsmetoder
– att kombinera olika delområden i sin utbildning
– att lösa problem med hänsyn till helheten
– att arbeta logiskt och systematiskt
– att söka kunskap och att använda källmaterial
– att presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.
– att följa en uppgjord projekttidtabell

Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och underlätta den studerandes övergång från studier till ingenjörsuppgifter i arbetslivet.

En viktig målsättning med ett ingenjörsarbete, som utförs åt ett företag, är att ett sådant slutresultat uppnås, som företaget även kan dra nytta av.

Innehåll

Ämnet för sitt ingenjörsarbete bör den studerande själv söka. Ansvarig handledare bistår vid behov eller utser med kollegiet ett arbete inom högskolan som ingenjörsarbete för den studerande. Det valda ämnet bör ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötseln av kommande arbetsuppgifter.

Ansvarig handledare och övriga handledare vid utbildningsprogrammet godkänner ämnet för arbetet. Vicerektor utser handledare för arbetet. Företaget utser en förbindelseperson för arbetet, som ser till att arbetet framskrider på ett för företaget ändamålsenligt sätt.

Övrig arbetsgång beskrivs i Anvisningar för examensarbete.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Enligt Anvisningar för examensarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt Anvisningar för examensarbete.

Förkunskaper

Bygger på övriga ingenjörsstudier, vilket innebär att så gott som samtliga kurser från årkurserna 1-3 skall vara avklarade. Vidare skall sådana kurser till vilka arbetets innehåll ansluter sig bör ha avklarats innan arbetet påbörjas.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyg. VG, G, U.

Arbetsformer

Självständig problemlösning och dokumentation

Utskriven 08 december 2023 kl 01:28